Khảo sát độ chính xác bố trí tim tuyến đường bẳng công nghệ trạm tham chiếu hoạt động liên tục

  • Lê Minh Ngọc

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Văn Hiến

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Đức Công

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: ngoclmtd@utc.edu.vn
Từ khóa: trạm CORS, bố trí tim tuyến đường, độ chính xác bố trí tim tuyến đường.

Tóm tắt

Trạm tham chiếu hoạt động liên tục (CORS) xây dựng trên cơ sở hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GNSS đã và đang được nghiên cứu khả năng đảm bảo độ chính xác trong đo đạc trắc địa nói chung và bố trí công trình nói riêng. Bài báo này nghiên cứu khảo sát độ chính xác công nghệ trạm CORS đơn trong công tác bố trí các cọc tim tuyến phục vụ thi công tuyến đường. Một tuyến đường thực nghiệm đã được thiết kế và bố trí tim tuyến bằng hai phương pháp là sử dụng máy toàn đạc điện tử và sử dụng phương pháp trạm CORS. Sau đó, tiến hành đánh giá độ chính xác của phương pháp trạm CORS so với phương pháp truyền thống là sử dụng máy toàn đạc điện tử. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra rằng phương pháp sử dụng các trạm CORS có thể đảm bảo độ chính xác bố trí tim tuyến trong thi công tuyến đường.

Tài liệu tham khảo

[1]. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Dự án "Xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam", 2016.
[2]. National Geodetic Survey-CORS Map, https://alt.ngs.noaa.gov/CORS_Map/, 2019.
[3]. Hasanuddin Z. ABIDIN, The Applications of GPS CORS in Indonesia: Status, Prospect and Limitation, FIG Congress 2010 - Facing the Challenges – Building the Capacity, Sydney - Australia, 11-16 April 2010.
[4]. Cục Bản đồ-BTTM, Hệ quy chiếu & Hệ tọa độ quân sự - Hệ thống và giải pháp công nghệ, Tài liệu Hội thảo khoa học, 2008.
[5]. TCVN 9436-2012 Việt Nam, Nền đường ô tô thi công và nghiệm thu, 2012.
[6]. Lê Minh Ngọc, Lê Văn Hiến, Trần Đức Công, Đánh giá độ chính xác thành lập lưới đường chuyền cấp 2 bằng công nghệ trạm tham chiếu hoạt động liên tục trong công tác khảo sát tuyến đường, Tạp chí Khoa học giao thông vận tải, 67 (2018). http://repository.utc.edu.vn/handle/19999/8161?locale=vi
[7]. Comnav Technology Ltd–T300 plus GNSS receiver, http://www.comnavtech.com, 2018.
[8]. Công ty CP Công nghệ Nguyễn Kim, http://nguyenkimjsc.vn/cors-network.html, 2018.
[9]. Lei-Wang, Wu sheng-Hu, Study and application in road survey on CORS technique, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 96 (2013) 1707-1711. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.193
[10]. Barasa Anthony Kusimba, An anylysis and densification of CORS in Nairobi and its environs: a geospatial infomation system (GIS) approach, A Project report submitted in partial fulfillment for the Degree of Master of Science in Science in Geographic Information Systems, in the Department of Geospatial and Space Technology of the University of Nairobi, Kenya, November 2018.
[11]. Intergovernmental Committee on Survey and Mapping (ICSM), Guideline for Continuously Operating Reference Stations Special Publication 1, https://www.icsm.gov.au/sites/default/files/2018-02/Guideline-for-Continuously-Operating-Reference-Stations_v2.1.pdf, 24 September 2014.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
02/11/2019
Nhận bài sửa
28/01/2020
Chấp nhận đăng
12/02/2020
Xuất bản
29/02/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học