Thiết bị đeo cảnh báo lái xe buồn ngủ ứng dụng trong an toàn giao thông đường bộ

  • Đào Thanh Toản

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: daotoan@utc.edu.vn
Từ khóa: Phát hiện buồn ngủ, an toàn giao thông, thiết bị đeo

Tóm tắt

Giám sát, cảnh báo tình trạng ngủ gật của lái xe là hết sức cần thiết trong giảm tai nạn giao thông đường bộ. Trong bài báo này, tác giả trình bày nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm thiết bị đeo nhằm phát hiện và cảnh báo tình trạng buồn ngủ của lái xe. Bộ lọc tích cực, mạch xử lý tín hiệu, thuật toán cho bộ vi điều khiển được tích hợp trên thiết bị đeo nhằm tính toán nhịp tim từ tín hiệu điện tim ECG đo trên cổ tay của lái xe. Thử nghiệm tại phòng thí nghiệm cho thấy, thiết bị có độ chính xác tương đồng với thiết bị đo nhịp tim Xiaomi miband 3 trên thị trường. Tình trạng buồn ngủ sẽ được phát hiện trên cơ sở xác định nhịp tim của lái xe khi nhỏ hơn mức ngưỡng. Kết quả thử nghiệm trên đường thực tế cho thấy thiết bị đeo có khả năng phát hiện và cảnh báo qua âm thanh khi phát hiện lái xe ngủ gật.

Tài liệu tham khảo

[1] Anuva Chowdhury, Rajan Shankaran, Manolya Kavakli, and Md. Mokammel Haque Sensor Applications and Physiological Features in Drivers’ Drowsiness Detection: A Review, IEEE sensors Journal, 18 (2018) 3055-3067. https://doi.org/10.1109/JSEN.2018.2807245
[2] WHO. Road Safety. The global status report on road safety 2018. https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/en/
[3] http://tuyengiao.vn/uy-ban-an-toan-giao-thong/trong-quy-i2019-xay-ra-tren-4-000-vu-tai-nan-giao-thong-120125. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2019.
[4] A. Sahayadhas, K. Sundaraj, M. Murugappan, Detecting driver drowsiness based on sensors: A review, Sensors, 12 (2012) 16937-16953. https://doi.org/10.3390/s121216937
[5] Chai Meng, Li shi-wu, Sun wen-cai, Guo meng-zhu, Huang meng-yuan, Drowsiness monitoring based on steering wheel status, Transportation Research Part D, 66 (2019) 95–103. https://doi.org/10.1016/j.trd.2018.07.007
[6] Dao Thanh, T., Thien Linh, V., A driver drowsiness and distraction warning system based on raspberry Pi 3 Kit, Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải, 70 (2019) 184-192. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.3.4
[7] Gang Li, Wan-Young Chung, Combined EEG-Gyroscope-tDCS Brain Machine
Interface System for Early Management of
Driver Drowsiness, IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 48 (2018) 50–62. https://doi.org/10.1109/THMS.2017.2759808
[8] Herlina Abdul Rahima, Ahmad Dalimia, Haliza Jaafar, Detecting Drowsy Driver Using Pulse Sensor, Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering), 73 (2015) 5–8
[9] Jibo He, William Choi, Yan Yang, Junshi Lu, Xiaohui Wu,
Kaiping Peng, Detection of driver drowsiness using wearable devices: A feasibility
study of the proximity sensor, Applied Ergonomics, 65 (2017) 473-480. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2017.02.016
[10] Yasushi, Mitsuo, Yanagidaira Masatoshi, Information providing system and information providing method, United States Pioneer Corporation 20030043045, 2003. http://www.freepatentsonline.com/y2003/0043045.html
[11] V. N. Quy et al., Wearable Device for Monitoring Heart Rate Based on Low-Cost Piezoresistive Sensor, in 2019 8th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies, Thessaloniki, Hy Lạp, 2019. https://doi.org/10.1109/MOCAST.2019.8741734

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê