Nghiên cứu đánh giá an toàn đoàn tàu đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông khi thông qua bán kính đường cong nhỏ nhất

  • Mai Văn Thắm

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Tào Văn Chiến

    Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: mvthamdmtx@utc.edu.vn
Từ khóa: hệ số chống trật bánh, hệ số ổn định chống lật, an toàn vận hành đoàn tàu, phần mềm Simpack

Tóm tắt

An toàn cho đoàn tàu khi thông qua đường cong có bán kính nhỏ nhất là một trong vấn đề quan trong khi vận hành đoàn tàu. Bài báo đã sử dụng phần mềm Simpack để xây dựng mô hình 3D nghiên cứu động lực học và các chỉ tiêu đánh giá an toàn của đoàn tàu đường sắt đô thị tuyến Cát Linh – Hà Đông. Kết quả cho thấy trong hai trường hợp nền đường sắt phẳng thuận và kết cấu đường sắt sử dụng cấu kiện DTVII2 đều cho hệ số chống trật bánh lớn nhất nhỏ hơn 0,8 và hệ số ổn định chống lật nhỏ hơn 0,7. Kết quả này là các tiêu chí chính đảm bảo sự an toàn vận hành đoàn tàu khi thông qua bán kính đường cong nhỏ nhất R=300m của tuyến Cát Linh – Hà Đông.

Tài liệu tham khảo

[1]. Công ty TNHH một thành viên đường sắt Hà nội, Tài liệu thiết kế đoàn tàu đường sắt đô thị tuyến
Cát Linh - Hà Đông, 2017.
[2]. Phạm Văn Ký, Công trình đường sắt đô thị, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà nội, 2009.
[3]. Lê Văn Cử, Bùi Thị Trí, Nguyễn Thanh Tùng, Kết cấu tầng trên đường sắt, Nhà xuất bản Giao
thông vận tải, Hà nội, 2009.
[4]. Phạm Văn Ký, Lương Xuân Bính, Trần Anh Dũng, Tính toán thiết kế và thi công đường sắt không
đá kiểu tấm bản, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà nội, 2013.
[5]. Lã Ngọc Khuê, Động lực học vận hành của Đầu máy toa xe, Nhà xuất bản Bách khoa Hà nội,
2015.
[6]. Lê Văn Doanh, Động lực học đoàn tàu nâng cao, Bài giảng cho sinh viên cao học, Trường Đại học
Giao thông Vận tải, 2004.
[7]. Lê Văn Doanh, Động lực học đoàn tàu metro, Bài giảng cho sinh viên ngành Tàu điện metro,
Trường Đại học Giao thông Vận tải, 2008.
[8]. Nguyễn Hữu Dũng, Động lực học đầu máy Diesel, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà nội, 2006.
[9]. Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN18:2018/BGTVT, Kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất,
lắp ráp và nhập khẩu, Bộ Giao thông vận tải, Hà nội, 2018.
[10]. Simpack Release 8.6, Wheel Rail Element Reference, September 2003.
[11] Peter T. Torstensson, Jens C.O. Nielsen, Simulation of dynamic vehicle–track interaction on
small radius curves, Vehicle System Dynamics, Vol. 49, No. 11, November 2011.
[12]. Zhai Wanming, Cheliang – guidao ouhe dong li xue (di san ban), Beijing, Kexue chuban she,
2007 (Trạch Uyển Minh, Động lực học tương hỗ giữa toa xe và đường sắt (bản thứ 3), Nhà xuất bản
kỹ thuật, Bắc Kinh, 2007).

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
30/10/2019
Nhận bài sửa
09/12/2019
Chấp nhận đăng
10/12/2019
Xuất bản
16/01/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học