Ảnh hưởng của chiều sâu khóa đến khả năng chịu cắt của khóa chống cắt đơn trong cấu kiện lắp ghép phân đoạn bê tông cốt thép dự ứng lực

 • Nguyễn Đắc Đức

  Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 phố Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
 • Nguyễn Ngọc Long

  Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 phố Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
 • Trần Đức Nhiệm

  Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 phố Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
 • Hoàng Nhật Minh

  Viện hàng không vũ trụ Viettel, tòa nhà Viettel, khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Tân Xá, H.Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam
Email: minhhn5@viettel.com.vn
Từ khóa: Khóa chống cắt, mối nối, khả năng chịu cắt, cầu lắp ghép, bê tông lắp ghép

Tóm tắt

Kết cấu nhịp cầu dầm lắp ghép phân đoạn được hình thành từ các khối đúc sẵn. Các khối này liên kết với nhau tại vị trí mối nối nhờ cáp dự ứng lực, khóa chống cắt và keo liên kết. Khả năng chịu mô men của mặt cắt tại vị trí mối nối nhờ vào cáp dự ứng lực và khả năng chịu nén của bê tông được tính toán như kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực chịu uốn thông thường. Tuy nhiên, vị trí mối nối không bố trí cốt thép thường và cốt thép đai do đó khả năng chịu cắt của mối nối phụ thuộc vào khả năng chịu cắt của bản thân khóa chống cắt, ma sát phần tiếp xúc phẳng và thành phần tham gia của cốt thép dự ứng lực nếu có. Điều này đã được chỉ ra bởi rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm, mô phỏng và thể hiện trong các Tiêu chuẩn tính toán thiết kế như AASHTO, DIN, EURO CODE, BS...trong đó khả năng chịu cắt của bản thân khóa chống cắt chiếm tỷ trọng đáng kể. Khả năng chịu cắt của khóa không chỉ phụ thuộc vào cường độ bê tông, chiều cao khóa mà còn phụ thuộc rất lớn vào chiều sâu khóa. Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện nhằm đưa ra công thức tính khả năng chịu cắt của bản thân khóa cũng như mối nối tuy nhiên mới thực hiện trên một hoặc một số kích thước khóa cụ thể do đó không phản được ảnh hưởng của chiều sâu khóa đến ứng xử chịu cắt của bản thân khóa. Bài báo tập trung khảo sát khả năng chịu cắt của một khóa chống cắt đơn không bố trí cốt thép và có bố trí cốt thép khi thay đổi chiều sâu khóa trong khi chiều cao khóa không đổi để xác định chiều sâu khóa hợp lý nhằm góp phần hoàn thiện công tác thiết kế cũng như khai thác bảo dưỡng kết cấu cầu dầm bê tông cốt thép lắp ghép phân đoạn.

Tài liệu tham khảo

[1]. AASHTO, Guide Specifications for the Design and Construction of Segmental Concrete Bridges, 2017.
[2]. In-Hwan Yang, Kyung-Cheol Kim, Young-Joon Kim, Shear strenght of dry joints in precast concrete modunles, Proceeding conference of Hokkaido University, 13 September, 2013.
[3]. Haibo Jiang, Li Chen, Zhongguo John Ma, Wenxian Feng, Shear behavior of dry joint with castellated keys in precast concrete segmental bridges. Journal of Bridge Engineering, 27 May, 2014.
[4]. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, thành phố Hố Chí Minh.
[5]. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật tuyến Tân Vũ- Lạch Huyện, Liên danh OC, Padeco, Nippon Koei, JBSI, Jan 2013.
[6]. Nguyễn Đắc Đức, Nguyễn Ngọc Long, Trần Đức Nhiệm, Mô phỏng số đánh giá ảnh hưởng của xoắn đến khóa chống cắt trong cầu dầm lắp ghép phân đoạn, Tạp chí Khoa học GTVT,70 (2019) 386-396. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.5.3
[7]. Nguyễn Đắc Đức, Nguyễn Ngọc Long, Trần Đức Nhiệm, Đỗ Anh Tú, Lê Bá, Ứng xử của cầu dầm hộp liên tục lắp ghép phân đoạn dưới tác dụng của tải trọng lệch tâm, Tạp chí Khoa học GTVT, 70 (2019) 440-450. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.5.8
[8]. Nguyễn Thái Khanh, Phân tích, lựa chọn công thức xác định sức kháng cắt của mối nối “in oản” trong cầu bê tông dự ứng lực lắp ghép phân đoạn, báo cáo tổng kết đề tài, Mã số đề tài: DT183063, Viện KHCN GTVT, 2019.
[9]. CEB-FIP Model Code Comite EURO – International du Beton, Design Code, 1990.
[10]. Nguyễn Đắc Đức, Nghiên cứu khả năng chịu cắt và xoắn tại vị trí mối nối trong cầu dầm lắp ghép phân đoạn, Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Giao thông vận tải, 2020.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
30/09/2022
Nhận bài sửa
10/11/2022
Chấp nhận đăng
28/12/2022
Xuất bản
15/12/2022
Chuyên mục
Công trình khoa học