Thực trạng và giải pháp quản lý, tổ chức giao thông ứng phó với đường ngập nước do mưa tại Quận 9, Tp Thủ Đức, Tp HCM

  • Nguyễn Thị Thanh Hương

    Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao thông vận tải, số 450-451 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Thủ Đức, Việt Nam
Email: huongntt_ph@utc.edu.vn
Từ khóa: đường ngập nước, tổ chức và quản lý giao thông, Quận 9, thành phố Thủ Đức (TP Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM)

Tóm tắt

Vào mùa mưa ở thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), đường thường xuyên bị ngập, gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông vận tải và kinh tế xã hội. Cơ quan quản lý thường bị động trong việc xử lý sự cố xảy ra do mưa và ngập. Bài báo giới thiệu một nghiên cứu về các giải pháp quản lý giao thông ứng phó với điều kiện thời tiết bất lợi như mưa, bão gây ngập đường, mất an toàn và ùn tắc giao thông. Mục tiêu là đề xuất được giải pháp khả thi, chủ động, thông minh nhờ việc nắm bắt được xu hướng hành vi tham gia giao thông và ứng dụng giao thông thông minh (ITS). Nghiên cứu được tiếp cận từ việc phân tích hiện trạng công tác quản lý, tổ chức và điều khiển giao thông ứng phó với mưa và ngập đường tại Quận 9, TP Thủ Đức, TPHCM. Sau đó, tổng hợp giải pháp kinh nghiệm Việt Nam và nước ngoài, phân tích sự thay đổi trong dòng giao thông và hành vi tham gia giao thông. Nghiên cứu đã đề xuất được bộ giải pháp tiềm năng có thể áp dụng trên địa bàn Quận 9. Sau đó sử dụng phần mềm mô phỏng VISUM để lượng hoá tác động của 2 nhóm giải pháp là Thông tin và cảnh báo, và Kiểm soát phương tiện. Kết quả đánh giá cho thấy, các giải pháp giúp tăng vận tốc lưu thông và giảm thời gian đi lại.

Tài liệu tham khảo

[1] A.D. Stern, V. Shah, L. Goodwin, P. Pisano, Analysis of Weather Impacts on Traffic flow in Metropolitan Washington DC, Institute of Transportation Engineers 2003 Annual Meeting and Exhibit, Seattle, Washington, 24-27 August, 2003, 21. https://trid.trb.org/view/701218
[2] P.A. Pisano, L.C. Goodwin, Research Needs for Weather-Responsive Traffic Management, Transportation research record: Journal of the transportation research board, 1867 (2004) 127-131. https://doi.org/10.3141%2F1867-15
[3] M. Kilpeläinen, H. Summala, Effects of weather and weather forecasts on driver behavior,  Transportation Research Part F Traffic Psychology and Behaviour, 10 (2007) 288-299. https://doi.org/10.1016/j.trf.2006.11.002
[4] P. Portaankorva, Road Weather and Traffic Data in Traffic Management, [trong] 11th International Road Weather Conference SIRWEC, Sapporo, Japan, 26-28 January, 2002, 6. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.614.3027&rep=rep1&type=pdf
[5] Haug, S. Grosanic, Usage of Road Weather Sensors for Automatic Traffic Control on Motorways, Transport research procedia, 15 (2016) 537-547. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.06.045
[6] N. El Faouzi, L.P. Santos, Traffic Management Strategies during Adverse Weather Conditions for Improved Traffic Safety, [trong] N. El Faouzi, Real Time Monitoring Surveillance and Control of Road Networks under Adverse Weather Conditions, First edition, IFSTTAR, France, 2011, 254-258.
[7] V.H. Khuat, Traffic Management in Motorcycle Dependent Cities, Damstad University, 2006.
[8] A.T. Vu, D.H. Pham, Impact assessment of traffic management measures to deal with adverse weather conditions: Case study of Hanoi, [trong] 12th International Conference of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Ho Chi Minh City, Vietnam, September 18-21, 2017, VGU, 124-129.
[9] A.T. Vu, D.H. Pham, Traffic management framework to deal with adverse weather conditions in developing countries, [trong] 12th International Conference of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Ho Chi Minh City, Vietnam, September 18-21, 2017, VGU, 159-165.
[10] N. Chakrabarty, K. Gupta, Analysis of driver behaviour and crash characteristics during adverse weather conditions, Procedia-social and behavioral sciences, 104 (2013) 1048-1057. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.11.200
[11] F. Xu, Z. He, Z. Sha, L. Zhuang, W. Sun, Assessing the impact of rainfall on traffic operation of urban road network, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 96 (2013) 82-89. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.012
[12] I. Tsapakis, T. Cheng, A. Bolbol, Impact of weather conditions on macroscopic urban travel times, Journal of Transport Geography, 28 (2013) 204-211. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.11.003
[13] M. Agarwal, T. H. Maze, R. Souleyrette, Impacts of weather on urban freeway traffic flow characteristics and facility capacity, [trong] Proceedings of the 2005 mid-continent transportation research symposium, Ames Iowa, United States, 18-19 August, 2005, 14. https://trid.trb.org/view/760690
[14] L. Tsirigotis, E. I. Vlahogianni, M. G. Karlaftis, Does information on weather affect the performance of short-term traffic forecasting models?, International journal of intelligent transportation systems research, 10 (2012) 1-10. https://doi.org/10.1007/s13177-011-0037-x
[15] K.S. Choo, D.H. Kang, B.S. Kim, Impact Assessment of Urban Flood on Traffic Disruption using Rainfall–Depth–Vehicle Speed Relationship, Water, 12 (2020) 920-926. https://doi.org/10.3390/w12040926
[16] M. Pregnolato, A. Ford, S. M. Wilkinson, R. J. Dawson, The impact of flooding on road transport: A depth-disruption function, Transportation research part D: transport and environment, 55 (2017) 67-81. https://doi.org/10.1016/j.trd.2017.06.020

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
02/10/2021
Nhận bài sửa
04/05/2022
Chấp nhận đăng
08/06/2022
Xuất bản
15/06/2022
Chuyên mục
Công trình khoa học