Phương hướng bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển tại Việt Nam

  • Trần Thị Tú Anh

    Cục Hàng hải Việt Nam, Số 8 Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phạm Thanh Tuấn

    Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Số 157 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: s15020@alumni.wmu.se
Từ khóa: Bảo vệ môi trường; cảng biển; phương hướng phát triển

Tóm tắt

Bảo vệ môi trường là hoạt động không thể tách rời trong kinh doanh khai thác cảng biển do đây là đầu mối quan trọng trong hoạt động giao thương, vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước. Đi đôi với sự phát triển của ngành kinh tế biển thì các rủi ro, nguy cơ về ô nhiễm môi trường càng lớn. Gần đây Việt Nam đã tham gia rất nhiều các Hiệp định thương mại tự do và Công ước quốc tế nên trách nhiệm bảo vệ môi trường thu hút được sự quan tâm lớn từ cộng đồng, dư luận. Tuy có nhiều doanh nghiệp cảng biển rất nỗ lực và tiên phong đi đầu trong các hoạt động bảo vệ môi trường thì cũng không ít các doanh nghiệp cảng biển vẫn chưa quan tâm đúng mực đến trách nhiệm đối với cộng đồng. Hệ quả là môi trường chung bị suy thoái, tổn thất và cần rất nhiều thời gian, nỗ lực để khắc phục. Nhằm định hướng các hoạt động bảo vệ môi trường trong khai thác cảng biển và đạt được mục tiêu phát triển bền vững, việc đề ra phương hướng chung có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan là vô cùng cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Tài liệu tham khảo

[1]. Đỗ Phú Thọ, Hồ Quang Phương, Bài 2: Thực trạng phát triển kinh tế biển và những vấn đề đặt ra, Quân đội nhân dân (2018). https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/bai-2-thuc-trang-phat-trien-kinh-te-bien-va-nhung-van-de-dat-ra-550823
[2]. Cục Hàng hải Việt Nam, Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 6 tháng đầu năm 2019 - 2021. https://www.vinamarine.gov.vn/vi/thong-ke, truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2022
[3]. Cục Hàng hải Việt Nam, Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. https://www.vinamarine.gov.vn/vi/noi-dung/tham-van-cac-van-de-moi-truong-va-xa-hoi-cua-quy-hoach-tong-phat-trien-he-thong-cang-bien, truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2022
[4]. Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Luật Bảo vệ môi trường. http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=202613, truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2022
[5]. Bộ Giao thông vận tải, Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT ngày 20/01/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải. https://mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVB.aspx?vID=140528, truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2022
[6]. Huyền Lê, Vụ nổ cảng Beirut tạo hố sâu 43 mét, Vnexpress (2020). https://vnexpress.net/vu-no-cang-beirut-tao-ho-sau-43-met-4143728.html
[7]. Hoàng Long, Nổ tàu chở hóa chất tại Thái Lan khiến hơn 50 người bị thương, Nhà báo & Công luận (2019). https://congluan.vn/no-tau-cho-hoa-chat-tai-thai-lan-khien-hon-50-nguoi-bi-thuong-post62521.html
[8]. Trung tâm ứng phó sự cố An Toàn Môi Trường, Thống kê các sự cố tràn dầu đã xảy ra. https://ungphosuco.vn/thong-ke-cac-su-co-tran-dau-da-xay-ra/, truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2022
[9]. Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), Hệ thống thông tin vận tải biển tích hợp toàn cầu (GISIS). https://gisis.imo.org/Public/Default.aspx, truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2022
[10]. Hà Linh Quân, Cái chết đen hay đại thảm họa mang tên Torrey Canyon, Báo Lao Động (2013). http://vieclam.laodong.com.vn/the-gioi/cai-chet-den-hay-dai-tham-hoa-mang-ten-torrey-canyion-120763.bld
[11]. Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển. http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=189135, truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2022
[12]. Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=195156, truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2022
[13]. Phan Trang, “Xanh hóa” cảng biển Việt Nam, Báo điện tử của chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2021). http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Xanh-hoa-cang-bien-Viet-Nam/436754.vgp
[14]. Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Quyết định số 1579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=204165, truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2022
[15]. Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=202900, truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2022
[16]. Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=191406, truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2022
[17]. Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203268, truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2022
[18]. Bộ Giao thông vận tải, Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển. https://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/52008/ban-hanh-thong-tu-so-41-2017-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-quan-ly-thu-gom-va-xu-ly-chat-thai-tu-tau-thuyen-trong-vung-nuoc-cang-bien.aspx, truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2022
[19]. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tờ trình Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). http://vibonline.com.vn/du_thao/du-thao-luat-bao-ve-moi-truong-sua-doi-2, truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2022
[20]. Cục Hàng hải Việt Nam, Quyết định số 710/QĐ-CHHVN ngày 02/6/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam. https://vinamarine.gov.vn/vi/noi-dung/quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-de-phat-trien-cang-xanh-tai-viet-nam, truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2022
[21]. Cục Hàng hải Việt Nam, Quyết định số 1291/QĐ-CHHVN ngày 04/10/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam Ban hành Kế hoạch hành động của Cục Hàng hải Việt Nam về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường lĩnh vực hàng hải giai đoạn 2021 - 2025. https://vinamarine.gov.vn/vi/noi-dung/quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-de-phat-trien-cang-xanh-tai-viet-nam, truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2022
[22]. Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), IMO và các mục tiêu phát triển bền vững. https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/SustainableDevelopmentGoals.aspx, truy cập ngày 01 tháng 4 năm 2022

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
02/04/2022
Nhận bài sửa
18/05/2022
Chấp nhận đăng
08/06/2022
Xuất bản
15/06/2022
Chuyên mục
Thông tin khoa học và trao đổi học thuật