Nghiên cứu đánh giá quy trình và chất lượng thi công thí điểm mặt đường bê tông geopolyme tại Việt Nam

  • Đào Văn Đông

    Viện Chiến lược và phát triển Giao thông Vận tải, Số 162 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Trịnh Hoàng Sơn

    Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Email: dongdv.tdsi@mt.gov.vn
Từ khóa: bê tông geopolyme, mặt đường cứng, thi công, đặc tính cơ học, độ bằng phẳng

Tóm tắt

Bê tông geopolyme là một loại vật liệu xây dựng mới, thân thiện với môi trường đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm nghiên cứu. Với các ưu điểm về kỹ thuật- kinh tế- môi trường, bê tông geopolymer đã được ứng dụng thành công trong kết cấu mặt đường tại một số quốc gia trên thế giới. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về quy trình thi công và đánh giá kiểm định chất lượng mặt đường bê tông geopoplyme sử dụng tro bay Vĩnh Tân trên một đoạn đường thí điểm tại tỉnh Bình Thuận, với cấp kỹ thuật là đường giao thông nông thôn cấp A (hai làn xe) thỏa mãn theo TCVN 10380-2014. Kết quả cho thấy, có thể thi công mặt đường bê tông geopolyme tương tự như mặt đường bê tông xi măng truyền thống. Đồng thời, khi đối chiếu các đặc tính cơ học và độ bằng phẳng đạt được trên đoạn đường thí điểm với các yêu cầu kỹ thuật đối với mặt đường cứng theo Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT và 3230/QĐ-BGTVT cho thấy mặt đường bê tông geopolyme đáp ứng được yêu cầu và đảm bảo chất lượng. Qua thời gian khai thác 6 tháng, mặt đường bê tông geopolyme vẫn đảm bảo chất lượng khai thác. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để có thể sử dụng loại vật liệu này trong xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam trong thời gian tới.

Tài liệu tham khảo

[1]. Trịnh Hoàng Sơn, Nghiên cứu một số tính chất chủ yếu của bê tông geopolymer tro bay cốt liệu xỉ thép trong xây dựng mặt đường ô tô ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật, Đại học Giao thông vận tải, 2020.
[2]. Trịnh Hoàng Sơn, Nghiên cứu sử dụng bê tông geopolymer cốt liệu xỉ thép trong xây dựng mặt đường cứng ở Việt Nam cho giao thông nông thôn, Đề tài cấp Bộ Giao thông vận tải, DT 204045, 2021.
[3.] ATS 5330, Supply of Geopolymer Concrete. https://austroads.com.au/publications/test-methods/ats-5330
[4]. Bộ Giao thông Vận tải (QĐ 3230/2012), Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông.
[5]. Đào Văn Đông, Trịnh Hoàng Sơn, Nghiên cứu đề xuất kết cấu mặt đường cứng sử dụng bê tông geopolymer tro bay cốt liệu xỉ thép, Tạp chí Giao thông vận tải, 8 (2021) 42-47.
[6]. TCVN 10380:2014, Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế.
[7]. Bộ Giao thông Vận tải (QĐ 1951/2012), Quy định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông.
[8]. Nguyễn Thanh Bằng, Nghiên cứu sử dụng kết hợp tro bay nhiệt điện và xỉ lò cao để chế tạo bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa (không sử dụng xi măng) dùng cho các công trình thủy lợi làm việc trong môi trường biển góp phần bảo vệ môi trường, Đề tài cấp Nhà nước KC08.21/16-20, 2021.
[9]. ASTM C172, Standard Practice For Sampling Freshly Mixed Concrete. https://www.astm.org/c0172_c0172m-17.html
[10]. ASTM C39, Standard Test Method Compressive Strength Of Cylindrical Concrete Specimens. https://www.astm.org/c0039_c0039m-21.html
[11]. ASTM C496, Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens. https://www.astm.org/c0496-96.html
[12]. ASTM C78, Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third-Point Loading). https://www.astm.org/c0078_c0078m-16.html
[13]. Bộ Giao thông Vận tải (QĐ 858/2014), Hướng dẫn áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành nhằm tăng cường quản lý chất lượng thiết kế và thi công mặt đường bê tông nhựa nóng đối với các tuyến đường ô tô có quy mô giao thông lớn.
[14]. ASTM C42, Standard Test Method for Obtaining and Testing Drilled Cores and Sawed Beams of Concrete. https://www.astm.org/c0042_c0042m-20.html
[15]. TCVN 8864:2011, Mặt đường ô tô - Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét.Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
21/11/2021
Nhận bài sửa
13/12/2021
Chấp nhận đăng
30/12/2021
Xuất bản
15/02/2022
Chuyên mục
Công trình khoa học