Phân tích tương tác hệ bể chứa-chất lỏng theo phổ phản ứng đàn hồi của tiêu chuẩn TCVN 9386:2012

  • Huỳnh Văn Quân

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: quanhv_ph@utc.edu.vn
Từ khóa: bể chứa, chất lỏng, hệ bể chứa-chất lỏng, động đất, tương tác động đất.

Tóm tắt

Các bể chứa chất lỏng (gas, xăng, dầu, axít, oxy hóa lỏng, …) là những công trình quan trọng thường đặt ở những vị trí trọng yếu ven biển, cửa sông hay trong khu công nghiệp. Việc thiết kế các công trình này đảm bảo khả năng chịu lực dưới mọi điều kiện tải trọng là hết sức cần thiết. Trong bài báo này, phổ phản ứng đàn hồi theo tiêu chuẩn TCVN 9386:2012 ứng với các đặc trưng phản ứng của hệ bể chứa-chất lỏng sẽ được xây dựng. Trên cơ sở phương pháp phân tích giản đơn theo tiêu chuẩn API 650 của Viện Dầu khí Hoa kỳ, phản ứng dưới dạng lực cắt, mô men tại đỉnh móng, đáy móng và chuyển vị thẳng đứng của mặt chất lỏng ứng với một trường hợp bể chứa cụ thể sẽ được thực hiện. Các kết quả được phân tích với các loại nền đất và sáu gia tốc nền cực đại tại Việt Nam. Kết quả của bài báo là tài liệu tham khảo hữu ích cho các kỹ sư vì tiêu chuẩn thiết kế bể chứa chất lỏng hiện hành trong nước chưa đề cập đến các nội dung này.

Tài liệu tham khảo

[1]. M. Farajian, Evaluation of soil-structure interaction on the seismic response of liquid storage tanks under earthquake ground motions, Computation, 5 (2017) 1-17. https://doi.org/10.3390/computation5010017
[2]. T. Larkin, Seismic response of liquid storage tanks incorporating soil structure interaction, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 134 (2008) 1-12. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1090-0241(2008)134:12(1804)
[3]. T. Larkin, Earthquake response of liquid storage tanks on layered sites, in: R.P. Orense, N. Chouw, Michael J., Soil-foundation-structure interaction, 1st ed., CRC Press, London, 2010, pp. 155-161. https://doi.org/10.1201/b10568
[4]. M.K. Shrimali, R.S. Jangid, Seismic response of liquid storage tanks isolated by sliding bearings, Engineering Structures, 24 (2002) 909-921. https://doi.org/10.1016/S0141-0296(02)00009-3
[5]. A.A. Seleemah, M. El-Sharkaw, Seismic analysis and modeling of isolated elevated liquid storage tanks, Earthquakes and Structures, 2 (2011a) 397-412. http://dx.doi.org/10.12989/eas.2011.2.4.397
[6]. A.A. Seleemah, M. El-Sharkawy, Seismic response of base isolated liquid storage ground tanks, Ain Shams Engineering Journal, 2 (2011b) 33–42. https://doi.org/10.1016/j.asej.2011.05.001
[7]. S.K. Sahaa, V.A. Matsagarb, A.K. Jainc, Earthquake response of base-isolated liquid storage tanks for different isolator models, Journal of Earthquake and Tsunami, 8 (2014) 1-39. https://doi.org/10.1142/S1793431114500134
[8]. P.K. Malhotra, T. Wenk, M. Wieland, Simple procedure for seismic analysis of liquid-storage tanks, Structural Engineering International, 10 (2018) 197-201. https://doi.org/10.2749/101686600780481509
[9]. Đ.T. Nguyễn, Phản ứng động lực của bể chứa chất lỏng chịu tác dụng động đất, luận văn thạc sỹ kỹ thuật, Trường ĐH. Dân lập Hải Phòng, 2015.
[10]. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10262:2014, Bồn thép chứa chất lỏng cháy được và chất lỏng dễ cháy.
[11]. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8615-1:2010, Thiết kế, chế tạo tại công trình bể chứa bằng thép, hình trụ đứng, đáy phẳng dùng để chứa các loại khí hóa lỏng được làm lạnh ở nhiệt độ vận hành từ 0°C đến -165°C.
[12]. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9386:2012, Thiết kế công trình chịu động đất.
[13]. O. Miguel, T. Larkin, N. Chouw, Comparison between standards for seismic design of liquid storage tanks with respect to soil-foundation-structure interaction and uplift, Bulletin of The New Zealand Society for Earthquake Engineering, 45 (2012) 40-46. https://doi.org/10.5459/bnzsee.45.1.40-46
[14]. M.K. Shrimali, R.S. Jangid, Seismic analysis of base-isolated liquid storage tanks, Journal of Sound and Vibration, 275 (2004) 59-75. https://doi.org/10.1016/S0022-460X(03)00749-1
[15]. V.R. Panchal, R.S. Jangid, Seismic response of liquid storage steel tanks with variable frequency pendulum isolator, KSCE Journal of Civil Engineering, 15 (2011) 1041-1055. https://doi.org/10.1007/s12205-011-0945-y
[16]. Trí Tín, Chủ dự án lọc dầu Vũng Rô từ chối nhận mặt bằng, hhttps://vnexpress.net/chu-du-an-loc-dau-vung-ro-tu-choi-nhan-mat-bang-2982487.html, 2014, (ngày truy cập 24/10/2021)
[17]. Nguyễn Hoài, Nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể dừng sản xuất, https://vnexpress.net/nha-may-loc-dau-dung-quat-co-the-dung-san-xuat-4079134.html, 2020, (ngày truy cập 24/10/2021)

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê