Phương hướng bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển tại Việt Nam

  • Trần Thị Tú Anh

    Cục Hàng hải Việt Nam, Số 8 Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phạm Thanh Tuấn

    Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Số 157 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: s15020@alumni.wmu.se
Từ khóa: Bảo vệ môi trường; cảng biển; phương hướng phát triển

Tóm tắt

Bảo vệ môi trường là hoạt động không thể tách rời trong kinh doanh khai thác cảng biển. Đi đôi với sự phát triển của ngành kinh tế biển thì các rủi ro, nguy cơ về môi trường càng lớn. Gần đây Việt Nam đã tham gia rất nhiều các Hiệp định, các Công ước quốc tế nên trách nhiệm bảo vệ môi trường thu hút được sự quan tâm lớn từ cộng đồng, dư luận. Tuy có nhiều doanh nghiệp cảng biển rất nỗ lực và tiên phong đi đầu trong các hoạt động bảo vệ môi trường thì cũng không ít các doanh nghiệp cảng biển vẫn chưa quan tâm đúng mực đến trách nhiệm đối với cộng đồng. Nhằm định hướng các hoạt động bảo vệ môi trường trong khai thác cảng biển, việc đề ra phương hướng chung là vô cùng cần thiết

Tài liệu tham khảo

[1]. Đỗ Phú Thọ, Hồ Quang Phương, Bài 2: Thực trạng phát triển kinh tế biển và những vấn đề đặt ra, Quân đội nhân dân. https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/bai-2-thuc-trang-phat-trien-kinh-te-bien-va-nhung-van-de-dat-ra-550823
[2]. Cục Hàng hải Việt Nam, Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 6 tháng đầu năm 2019 - 2021. https://www.vinamarine.gov.vn/vi/thong-ke, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021
[3]. Cục Hàng hải Việt Nam, Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. https://www.vinamarine.gov.vn/vi/noi-dung/tham-van-cac-van-de-moi-truong-va-xa-hoi-cua-quy-hoach-tong-phat-trien-he-thong-cang-bien, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021
[4]. Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Luật Bảo vệ môi trường. http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=202613, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021
[5]. Bộ Giao thông vận tải, Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT ngày 20/01/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải. https://mt.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVB.aspx?vID=140528, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021
[6]. Huyền Lê, Vụ nổ cảng Beirut tạo hố sâu 43 mét. https://vnexpress.net/vu-no-cang-beirut-tao-ho-sau-43-met-4143728.html, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021
[7]. Hoàng Long, Nổ tàu chở hóa chất tại Thái Lan khiến hơn 50 người bị thương, Nhà báo & Công luận. https://congluan.vn/no-tau-cho-hoa-chat-tai-thai-lan-khien-hon-50-nguoi-bi-thuong-post62521.html, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021
[8]. Trung tâm ứng phó sự cố An Toàn Môi Trường, Thống kê các sự cố tràn dầu đã xảy ra. https://ungphosuco.vn/thong-ke-cac-su-co-tran-dau-da-xay-ra/, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021
[9]. Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), Hệ thống thông tin vận tải biển tích hợp toàn cầu (GISIS). https://gisis.imo.org/Public/Default.aspx, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021
[10]. Hà Linh Quân, Cái chết đen hay đại thảm họa mang tên Torrey Canyon. http://vieclam.laodong.com.vn/the-gioi/cai-chet-den-hay-dai-tham-hoa-mang-ten-torrey-canyion-120763.bld, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021
[11]. Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển. http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=189135, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021
[12]. Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Nghị định số 147/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=195156, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021
[13]. Phan Trang, “Xanh hóa” cảng biển Việt Nam, Báo điện tử của chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Xanh-hoa-cang-bien-Viet-Nam/436754.vgp, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021
[14]. Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Quyết định số 1579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=204165, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021
[15]. Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=202900, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021
[16]. Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=191406, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021
[17]. Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203268, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021
[18]. Bộ Giao thông vận tải, Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển. https://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/52008/ban-hanh-thong-tu-so-41-2017-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-quan-ly-thu-gom-va-xu-ly-chat-thai-tu-tau-thuyen-trong-vung-nuoc-cang-bien.aspx, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021
[19]. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tờ trình Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). http://vibonline.com.vn/du_thao/du-thao-luat-bao-ve-moi-truong-sua-doi-2, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021
[20]. Cục Hàng hải Việt Nam, Quyết định số 710/QĐ-CHHVN ngày 02/6/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam. https://vinamarine.gov.vn/vi/noi-dung/quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-de-phat-trien-cang-xanh-tai-viet-nam, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021
[21]. Cục Hàng hải Việt Nam, Quyết định số 1291/QĐ-CHHVN ngày 04/10/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam Ban hành Kế hoạch hành động của Cục Hàng hải Việt Nam về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường lĩnh vực hàng hải giai đoạn 2021 - 2025. https://vinamarine.gov.vn/vi/noi-dung/quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-de-phat-trien-cang-xanh-tai-viet-nam, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021
[22]. Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), IMO và các mục tiêu phát triển bền vững. https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/SustainableDevelopmentGoals.aspx, truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2021

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
22/10/2021
Nhận bài sửa
09/12/2021
Chấp nhận đăng
14/12/2021
Xuất bản
15/12/2021
Chuyên mục
Công trình khoa học