Ảnh hưởng của nhiệt độ đầm mẫu trong thiết kế Marshall đến đặc tính của bê tông nhựa

  • Trần Ngọc Hưng

    Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải, Số 54 Triều Khúc, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Trung Hiếu

    Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải, Số 54 Triều Khúc, Hà Nội, Việt Nam
Email: trantrunghieu@utt.edu.vn
Từ khóa: bê tông nhựa, nhiệt độ đầm và trộn, độ rỗng dư, mô đun đàn hồi, độ ổn định Marshall, cường độ chịu kéo gián tiếp

Tóm tắt

Chất lượng của hỗn hợp bê tông nhựa sau khi thi công phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại vật liệu thành phần được sử dụng, thiết kế thành phần các loại vật liệu, chất lượng thi công… trong đó quá trình trộn và đầm nén hỗn hợp bê tông nhựa giữ vai trò quyết định trong các yếu tố ảnh hưởng thuộc giai đoạn thi công. Bài báo tiến hành nghiên cứu thực nghiệm đánh giá sự ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ trong quá trình trộn và đầm mẫu bê tông nhựa theo phương pháp Marshall đến các đặc tính thể tích và cơ học của bê tông nhựa chặt 12,5. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng nhựa tối ưu thiết kế thay đổi khi tăng hoặc giảm nhiệt độ trộn và đầm nén mẫu. Ngoài ra, độ ổn định Marshall, mô đun đàn hồi và cường độ chịu kéo gián tiếp của mẫu bê tông nhựa có sự thay đổi tuân theo quy luật tuyến tính theo sự thay đổi nhiệt độ trộn và đầm mẫu

Tài liệu tham khảo

[1]. C.F. Parker, Use of Steel-Tired Rollers, Highway Research Board Bulletin No. 246, Highway Research Board, National Research Council, Washington D.C, 1950.
[2]. D.F. Fink, J.A. Lettier, Viscosity Effects in the Marshall Stability Test, Proceedings. AAPT, Vol. 20, 1951.
[3]. P.J. Serafin, L.L Kole, A.P. Chritz, Michigan Bituminous Experimental Road: Final Report, AAPT Vol. 36, 1967.
[4]. A. Zeinali, P.B. Blankenship, K.C. Mahboub, Effect of Laboratory Mixing and Compaction Temperatures on Asphalt Mixture Volumetrics and Dynamic Modulus, Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, 2447 (2014) 101-108. https://doi.org/10.3141/2447-11.
[5]. Y. Priyadharshinia, S. Maheshwari, A. Padmarekha, J. M. Krishnan, Effect of Mixing and Compaction Temperature on Dynamic Modulus of Modified Binder Bituminous Mixtures, 2nd Conference of Transportation Research Group of India (2nd CTRG), Procedia - Social and Behavioral Sciences, 104 (2013) 12-20.
[6]. K. Kyoungchul, K. Myungook, Effects of Compaction Temperature on the Volumetric Properties and Compaction Energy Efforts of Polymer-Modified Asphalt Mixtures, Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed, 33 (2018) 146-154.
[7]. R.W Kiefer, The Effect of Compaction Temperature on the Properties of Bituminous Concrete, American Society for Testing and Materials Special Technical Publication No. 294, Sixty-third Annual Meeting Papers, 1960.
[8]. E.R. Brown và các cộng sự, Mix Design Methods for Asphalt Concrete and Other Hot-Mix Types (MS-2), The Asphalt Institute (1997), 6th Ed.,141 pp.
[9]. R.C. West, D.E. Watson, P.A. Turner, J.R. Casola, Mixing and Compaction Temperatures of Asphalt Binders in Hot-Mix Asphalt, NCHRP Report 648, Transportation Research Board, https://doi.org/10.17226/14367
[10]. Asphalt Institute, 2001, Superpave Mix Design, Superpave Series No. 2 (SP-2), Lexington, Kentucky.
[11]. TCVN 8819:2011, Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu.
[12]. TCVN 8820:2011, Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo phương pháp Marshall
[13]. QĐ 858 QĐ-BGTVT 2014, Hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành nhằm tăng cường quản lý chất lượng thiết kế và thi công mặt đường bê tông nhựa nóng đối với tuyến đường ô tô có quy mô giao thông lớn do bộ trưởng bộ giao thông vận tải ban hành.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
18/10/2021
Nhận bài sửa
16/11/2021
Chấp nhận đăng
30/11/2021
Xuất bản
15/12/2021
Chuyên mục
Công trình khoa học