Sử dụng phương pháp tối ưu giải bài toán đánh giá sai lệch độ trụ từ bộ dữ liệu điểm đo

  • Nguyễn Thành Trung

    Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Toàn Thắng

    Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Tiến Dũng

    Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam
Email: dung.vutien@hust.edu.vn
Từ khóa: Sai lệch độ trụ, máy đo tọa độ, thuật toán Neader-Mead.

Tóm tắt

Sai lệch độ trụ là sai số tổng hợp đóng vai trò quan trọng trong đánh giá chất lượng các chi tiết cơ khí. Việc đánh giá sai lêch độ trụ thường dựa trên dữ liệu điểm đo xác định bằng máy đo ba toạ độ hoặc các máy quét 3D, máy đo độ tròn. Hiện nay, có 4 thuật toán được sử dụng để tính sai lệch độ trụ: mặt trụ bình phương tối thiểu (Least Square Cylinder – LSC), mặt trụ ngoại tiếp nhỏ nhất (Mimimum Circumscibed Cylinder – MCC), mặt trụ nội tiếp lớn nhất (Maximum Inscribed Cylinder – MIC) và mặt trụ miền tối thiểu (Minumum Zone Cylinder – MZC). Bài báo trình bày phương pháp sử dụng thuật toán tối ưu tính toán đường kính, sai lêch độ trụ từ bộ dữ liệu điểm đo và so sánh kết quả theo cả 4 phương pháp trên với kết quả của máy đo toạ độ (Coordinate Measuring Machine - CMM) với độ sai lệch không vượt quá 0,8 µm.

Tài liệu tham khảo

[1]. Zhang, X, Wang, X, Wang, D, Wang, X, Yao, Z, Xi, L, Methodology to Improve the Cylindricity of Engine Cylinder Bore by Honing, Proceedings of the ASME 2016 11th International Manufacturing Science and Engineering Conference (MSEC2016), 1: Processing (2016). https://doi.org/10.1115/MSEC2016-8709
[2]. Y. Shao, Y. Yin, S. Du, T. Xia, L. Xi, Leakage Monitoring in Static Sealing Interface Based on Three-Dimensional Surface Topography Indicator, Journal of Manufacturing Science and Engineering, 140 (2018) 101003. https://doi.org/10.1115/1.4040620
[3]. ISO 12180-1:2011 Geometrical product specifications (GPS) - Cylindricity - Part 1: Vocabulary and parameters of cylindrical form. , 2011.
[4]. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7294-2:2003 Dung sai chung – Phần 2: Dung sai hình học của các chi tiết không có chỉ dẫn dung sai riêng. , 2003.
[5]. Nguyễn Tiến Thọ, Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí, Lần thứ 3, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2007, 18-101.
[6]. P. Zheng, D. Liu, F. Zhao, L. Zhang, An efficient method for minimum zone cylindricity error evaluation using kinematic geometry optimization algorithm, Measurement, 135 (2019) 886-895. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2018.12.046
[7]. W. Liu, X. Zhou, H. Li, S. Liu, J. Fu, An algorithm for evaluating cylindricity according to the minimum condition, Measurement, 158 (2020) 107698. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.107698
[8]. Q. Chen, X. Tao, J. Lu, X. Wang, Cylindricity Error Measuring and Evaluating for Engine Cylinder Bore in Manufacturing Procedure, Advances in Materials Science and Engineering, 2016 (2016) 4212905. https://doi.org/10.1155/2016/4212905
[9]. W. Sui, D. Zhang, Four Methods for Roundness Evaluation, Physics Procedia, 24 Part C (2012) 2159-2164. https://doi.org/10.1016/j.phpro.2012.02.317
[10]. J. C. Lagarias, J. A. Reeds, M. H. Wright, P. E. Wright, Convergence Properties of the Nelder--Mead Simplex Method in Low Dimensions, SIAM Journal on Optimization, 9 (1998) 112-147. https://doi.org/10.1137/S1052623496303470
[11]. A. R. Conn, N. Gould, Ph. L. Toint, A Globally Convergent Lagrangian Barrier Algorithm for Optimization with General Inequality Constraints and Simple Bounds. Mathematics of Computation, 66 (1997) 261-288. https://doi.org/10.1090/S0025-5718-97-00777-1

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
22/06/2021
Nhận bài sửa
29/08/2021
Chấp nhận đăng
14/09/2021
Xuất bản
15/10/2021
Chuyên mục
Công trình khoa học