Quay trở lại chi tiết bài báo Sử dụng phương pháp tối ưu giải bài toán đánh giá sai lệch độ trụ từ bộ dữ liệu điểm đo Tải xuống Tải xuống PDF