Ứng xử chịu cắt của dầm bê tông cốt GFRP được gia cường bằng bê tông cốt lưới dệt

 • Trần Cao Thanh Ngọc

  Bộ môn Kỹ Thuật Xây Dựng, Trường Đại học Quốc Tế, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Nguyễn Xuân Huy

  Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Nguyễn Nghĩa Bình

  Công ty cổ phần tư vấn xây dựng vận tải L.A, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Phạm Minh Hậu

  Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: tctngoc@hcmiu.edu.vn
Từ khóa: dầm bê tông cốt GFRP, gia cường cắt, bê tông cốt lưới dệt, khả năng kháng cắt.

Tóm tắt

Dầm bê tông cốt GFRP được sử dụng ngày càng phổ biến trong thời gian gần đây do khả năng chống ăn mòn của cốt GFRP. Việc gia cường khả năng chịu tải của loại kết cấu này có thể phải được thực hiện ngay trong quá trình thi công của công trình do yêu cầu từ việc thay đổi công năng của kết cấu. Bài báo trình bày về kết quả thí nghiệm gia cường kháng cắt cho dầm bê tông cốt GFRP được gia cường kháng cắt bằng bê tông cốt lưới dệt (TRC). Hai mẫu dầm bê tông cốt GFRP có tỉ số nhịp chia cho chiều cao hữu hiệu (a/d) là 1,7, không được bốt trí cốt đai được thí nghiệm chịu cắt ba điểm. Trong hai mẫu này, một mẫu dầm không được gia cường phục vụ như mẫu đối chứng và mẫu còn lại được gia cường hai lớp bê tông cốt lưới dệt. Kết quả thí nghiệm cho thấy, bê tông cốt lưới dệt đem lại hiệu quả tốt trong việc gia cường khả năng kháng cắt của dầm bê tông cốt GFRP. Kết hợp từ tiêu chuẩn ACI 318-19 và mô hình bong tách từ nghiên cứu trước cho kết quả tương đối chính xác kết quả thực nghiệm cường độ kháng cắt cực đại của dầm bê tông cốt GFRP và dầm được gia cường bằng lưới dệt TRC.

Tài liệu tham khảo

[1]. ACI 549.4R, Guide to Design and Construction of Externally Bonded Fabric-Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) and Steel-Reinforced Grout (SRG) Systems for Repair and Strengthening Masonry Structures, Farmington Hills, MI, 2020.
[2]. A. S. Larbi, R. Contamine, E. Ferrier, P. Hamelin, Shear strengthening of RC beams with textile reinforced concrete (TRC) plate. Construction and Building Materials, 24 (2010) 1928-1936. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.04.008.
[3]. S.Verbruggen, O. Remy, J.Wastiels, T. Tysmans, Stay-in-place formwork of TRC designed as shear reinforcement for concrete beams, Advances in Materials Science and Engineering (2013).
[4]. Z. C. Tetta, L. N. Koutas, D. A. Bournas, Textile-reinforced mortar (TRM) versus fibre-reinforced polymers (FRP) in shear strengthening of concrete beams, Compos. Part B: Eng., 77 (2015) 338–348. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2015.03.055.
[5]. Z. C. Tetta, L. N. Koutas, D. A. Bournas, Shear strengthening of concrete members with textile-reinforced mortar (TRM): Effect of shear span-to-depth ratio, material and amount of external reinforcement, Compos. Part B, 137 (2018) 184–201. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2017.10.041
[6]. Z. C.Tetta, T. C. Triantafillou, D. A. Bournas, On the design of shear-strengthened RC members through the use of textile reinforced mortar overlays, Compos. Part B, 147 (2018) 178–196. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2018.04.008
[7]. L. N. Koutas, Z. C. Tetta, D. A. Bournas, T. C. Triantafillou, Strengthening of Concrete Structures with Textile Reinforced Mortars: State-of-the-art review, Journal of Composites for Construction, 23 (2019). https://doi.org/10.1061/(ASCE)CC.1943-5614.0000882
[8]. R. Contamine, A. Si Larbi, P. Hamelin, Identifying the contributing mechanisms of textile reinforced concrete (TRC) in the case of shear repairing damaged and reinforced concrete beams, Eng. Struct., 46 (2013) 447–458. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2012.07.024
[9]. A. Brückner, R. Ortlepp, M. Curbach., Anchoring of shear strengthening for T-beams made of textile reinforced concrete (TRC), Mater. Struct., 41 (2008) 407–418. https://doi.org/10.1617/s11527-007-9254-9
[10]. Z. C. Tetta, L. N. Koutas, D. A. Bournas, Shear strengthening of full-scale RC T-beams using textile-reinforced mortar and textile-based anchors, Compos. Part B: Eng., 95 (2016) 225–239. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.03.076
[11]. Z. C.Tetta, L. N. Koutas, D. A. Bournas, Textile-reinforced mortar (TRM) versus fibre-reinforced polymers (FRP) in shear strengthening of concrete beams, Compos. Part B: Eng., 77 (2015) 338–348. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.05.023
[12]. C. T. N. Tran, X. H. Nguyen, H. C. Nguyen, D. D. Le, Shear performance of short-span FRP-reinforced concrete beams strengthened with CFRP and TRC, Engineering Structures, 242 (2021) 112548. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.112548
[13]. N. H. Cường et al., Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu uốn của dầm bê tông cốt thép được tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt sợi các bon, Tạp chí Kết cấu và công nghệ xây dựng, 23 (2016).
[14]. N. H. Cường et al., Phân tích thực nghiệm đánh giá ứng xử chịu cắt của dầm bê tông cốt thép được tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt sợi các bon, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 56 (2017) 20-25.
[15]. N. Đ. Quang, N. H. Cường, N, D. Tiến, Nghiên cứu thực nghiệm và tính toán cột bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm được tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt các bon, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71 (2020) 486-499. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.5.3
[16]. X. H. Nguyễn, T.N. Nguyễn, Phân tích sự phá hoại chọc thủng của bản bê tông cốt thép được gia cường bằng bê tông cốt lưới dệt, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, 69 (2019).
[17]. V. H. Vũ, Đ. Q. Ngô, H. C. Nguyễn, Giải pháp sửa chữa, tăng cường sàn panel lắp ghép bằng bê tông cốt lưới dệt, Tạp chí Xây dựng, 8 (2018) 101-104.
[18]. H. C. Nguyễn, V.H. Vũ, D.D. Lê, Nghiên cứu ứng xử chịu uốn của dầm bê tông cốt thép được tăng cường bằng bêtông cốt lưới dệt.” Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, 48 (2015) 70.
[19]. American Concrete Institute (ACI), Building Code Requirements for Structural Concrete. ACI 318-19, Farmington Hills, MI, 2019.
[20]. J.F. Chen, J.G. Teng, Shear capacity of FRP-strengthened RC beams: FRP debonding, Construct Build Mater, 17 (2003) 27-41. https://doi.org/10.1016/S0950-0618(02)00091-0

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
26/07/2021
Nhận bài sửa
20/09/2021
Chấp nhận đăng
07/10/2021
Xuất bản
15/10/2021
Chuyên mục
Công trình khoa học