Quay trở lại chi tiết bài báo Ứng xử chịu cắt của dầm bê tông cốt GFRP được gia cường bằng bê tông cốt lưới dệt Tải xuống Tải xuống PDF