Một số phân tích và khảo sát thiết kế kháng xoắn cầu dầm hộp cong nhịp liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực

  • Đặng Việt Đức

    Trường Đại học Thủy lợi, Số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Email: dangvietduc@gmail.com
Từ khóa: Bê tông cốt thép dự ứng lực, nhịp liên tục, nhịp dầm cong bằng, mặt cắt hộp, sức kháng xoắn, cốt đai.

Tóm tắt

Kết cấu cầu cong thường được áp dụng phổ biến tại các nút giao cắt khác mức, cầu vượt và cầu cạn làm ven sườn núi nhằm tránh sụt trượt hay qua các khu bảo tồn thiên nhiên. Xoắn trong cầu cong là vấn đề rất được quan tâm trong quá trình thiết kế kết cấu công trình. Nội dung nghiên cứu của bài báo sẽ xét đến kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực (BTCT DƯL) nhịp liên tục khẩu độ 40m, bán kính cong 70 m, là bán kính cong nhỏ nhất có thể được áp dụng theo phạm vi yêu cầu của loại đường cấp 3 đồng bằng. Các sức kháng làm việc như uốn, cắt và xoắn sẽ được kiểm tra với kết quả nội lực thu được từ mô hình phân tích tính toán nhịp kết cấu nhịp dầm cong theo thuật toán phương pháp phần tử hữu hạn (PP PTHH). Kết luận về sức kháng xoắn của mặt cắt dầm được chọn sơ bộ từ nhịp thẳng so sánh với nội lực gây ra bởi tải trọng tác dụng trên nhịp dầm cong, ảnh hưởng bởi giải pháp bố trí gối và hệ thống DƯL lên phân bố mô men xoắn trong dầm sẽ được trình bày trong bài báo.

Tài liệu tham khảo

[1]. Doãn Minh Tâm, Tình hình sụt trượt đất ở Việt Nam và sự hợp tác KHCN với Hội trượt đất Quốc tế. Tuyển tập các báo cáo, Hội nghị KHCN Viện KH&CNGTVT, 2012.
[2]. Báo Nhân Dân điện tử, Thứ Hai, 19/10/2020, (https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/thong-bao-khan-ve-ngap-sau-tren-quoc-lo-1a-va-duong-ho-chi-minh-621040/)
[3]. Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Nguyễn Ngọc Long, Cầu Bê tông Cốt thép - tập 1, Nhà xuất bản GTVT, 2013.
[4]. TCVN 4054: 2005, Đường ô tô – yêu cầu thiết kế, 2005.
[5]. Đặng Gia Nải, Lê Đắc Chỉnh, Luận án tiến sĩ về tính toán thanh dầm cong BTCT DUL, Trường ĐHGT Friedrich List – Dresden (CHDC Đức), 1976.
[6]. TCVN 11823: 2017, Thiết kế cầu đường bộ, 2017.
[7]. D.Kuhl, G. Meschke, Finite Element Methods in Linear Structural Mechanics, Ruhr-Bochum-University, 2005.
[8]. Midas IT, Midas/Civil User Manual, 2011.
[9]. Midas IT, Analysis Reference - Analysis for Civil Structures – Midas/Civil User Guide, MIDASoft, Inc, 2011.
[10]. E. C. Hambly, Bridge Deck Behaviour - 2nd Edition, CRC Press, 1990.
[11]. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Development of Design Specifications and Commentary for Horizontally Curved Concrete Box-Girder Bridges, Washington, DC: The National Academies Press, 2008. https://doi.org/10.17226/14186

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
16/01/2021
Nhận bài sửa
25/03/2021
Chấp nhận đăng
29/03/2021
Xuất bản
15/04/2021
Chuyên mục
Công trình khoa học