Nghiên cứu đánh giá sự phối hợp điều khiển đèn tín hiệu trên trục đường một chiều trong điều kiện giao thông ở Hà Nội

  • Nguyễn Huệ Chi

    Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Quang Huy

    Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Mai Văn Hiếu

    Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: vuquanghuy@utc.edu.vn
Từ khóa: Làn sóng xanh, phối hợp điều khiển hệ thống đèn tín hiệu, đường một chiều.

Tóm tắt

Phối hợp điều khiển hệ thống đèn tín hiệu trên các trục đường chính theo nguyên lý "làn sóng xanh" là một giải pháp phổ biến trên thế giới để giảm thời gian di chuyển của các phương tiện. Tuy nhiên, để áp dụng một cách hiệu quả giải pháp này ở Việt Nam trong điều kiện giao thông hỗn hợp với tỷ lệ xe máy cao gặp nhiều khó khăn. Mục tiêu của bài báo này là giới thiệu sự thay đổi tốc độ của các phương tiện trên một trục đường một chiều với các nút giao thông liên tục và sử dụng các giá trị đó để tăng hiệu quả của việc điều phối tín hiệu. Bằng việc thu thập dữ liệu hành trình thông qua việc sử dụng các thiết bị cá nhân đặt trên các xe khảo sát, các vị trí gây gián đoạn hành trình được phân tích và điều chỉnh dải sóng xanh phù hợp với tình hình hiện trạng. Kết quả thực nghiệm trên trục đường Bà Triệu cho thấy tính đúng đắn của phương pháp này, qua đó đem lại cơ sở để hoàn thiện hơn công tác tổ chức giao thông trên các trục đường theo nguyên lý "làn sóng xanh" phù hợp với giao thông Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

[1]. Baass, Another Look at Bandwidth Maximization, Transportation Research Record, Journal of the Transportation Research Board, 905 (1983) 38-47. http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/trr/1983/905/905-007.pdf
[2]. John D. C. Little, The Synchronization of Traffic Signals by Mixed-integer Linear Programming, Operations Research, 14 (1966) 568-594. https://doi.org/10.1287/opre.14.4.568
[3]. Edmond C-P Chang, Stephen L. Cohen, Charles Liu, Nadeem A. Chaudhary, and Carroll Messer, MAXBAND-86: Program for Optimizing Left-Turn Phase Sequence in Multiarterial Closed Networks, Transportation Research Record, 1181 (1988) 61–67. http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/trr/1988/1181/1181-007.pdf
[4]. John D. C. Little, Mark D. Kelson, Nathan H. Gartner, MAXBAND: A Program for Setting Signals on Arterials and Triangular Networks, Transportation Research Record, 795 (1981) 40–46. http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/trr/1981/795/795-007.pdf
[5]. Bùi Xuân Cậy, Đặng Minh Tân, Bùi Tuấn Anh, Đường đô thị và tổ chức giao thông, tái bản lần thứ nhất, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội, 2016, 134-138.
[6]. U.S Department of Transportation, Federal Highway Administration, Traffic Signal Timing Manual. link: http://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop08024, truy cập ngày 14/08/2020.
[7]. Transportation Research Board, Highway Capacity Manual 2010, Washington, D.C.: National Research Council, 2010. http://www.trb.org/Publications/Blurbs/164718.aspx
[8]. Liu Ping, Development and evaluation of a network-wire traffic signal coordination algorithm (NETSCA) for improved operational performance, The University of Akron, 2015.
[9]. Nathan H. Gartner, John D. C. Little, Henry Gabbay, Optimization of Traffic Signal Settings by Mixed Integer Linear Programming, Part I: the Network Coordination Problem, Transportation Science, (1975) 321-343. https://doi.org/10.1287/trsc.9.4.321
[10]. Nathan H. Gartner, John D. C. Little, Henry Gabbay, Optimization of Traffic Signal Settings by Mixed Integer Linear Programming, Part II: the Network Synchronization Problem, Transportation Science, (1975) 344–363. https://doi.org/10.1287/trsc.9.4.344
[11]. Zong Tian, Thomas Urbanik, System Partition Technique to Improve Signal coordination and Traffic Progression, Journal of Transportation Engineering, 133 (2007) 119-128. https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/(ASCE)0733-947X(2007)133:2(119)

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
18/01/2021
Nhận bài sửa
18/03/2021
Chấp nhận đăng
22/03/2021
Xuất bản
15/04/2021
Chuyên mục
Công trình khoa học