Nghiên cứu sự ảnh hưởng của dung môi đến quá trình tổng hợp nano composite SiO2/PPy

  • Lại Thị Hoan

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Thúy Nga

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: laithihoan@utc.edu.vn
Từ khóa: Vật liệu, nanocompozit, silica, polypyrol, ăn mòn.

Tóm tắt

Vật liệu nanocompozit silica/polypyrol (SiO2/PPy) hiện nay được sử dụng rất rộng rãi ở trên thế giới cũng như trong nước. Vật liệu này đã được tổng hợp bằng phương pháp vi nhũ in situ nhằm ứng dụng trong lớp phủ hữu cơ bảo vệ chống ăn mòn cho thép CT3. Ảnh hưởng của dung môi đến các đặc trưng, tính chất của nanocpmpozit SiO2/PPy đã được nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy dung môi tổng hợp không ảnh hưởng nhiều đến cấu trúc và hình thái của vật liệu tổng hợp được. Nanocompozit SiO2/PPy-W tổng hợp trong dung môi nước có độ dẫn điện cao nhất (σ = 0,19 S.cm-1), cao hơn độ dẫn điện của SiO2/PPy-EW và SiO2/PPy-E được tổng hợp trong dung môi rượu/nước và dung môi rượu (0,14 và 0,11 S.cm-1 tương ứng).

Tài liệu tham khảo

[1]. P. Richard, There is plenty of room at the bottom in Minituarization, Rienhold, New York, 1960.
[2]. N. T. Dung, Nghiên cứu tổng hợp điện hóa màng polypyrrole trực tiếp trên nền thép tráng kẽm, Tạp chí khoa học và công nghệ, 43 (2005) 54-59.
[3]. T. A. Trúc và các cộng sự, Lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn trên cơ sở epoxy với sự có mặt của polyindol lai tạp axit indol-3butyric, Tạp chí hóa học, 45 (2007) 542-547. http://vjs.ac.vn/index.php/vjchem/article/view/4786/4513
[4]. G. Mengoli et al., Anodic synthesis of polyaniline coating onto Fe sheets, Journal of Applied Polymer Science, 26 (1981) 4247-4257. https://doi.org/10.1002/app.1981.070261224
[5]. D. W. DeBerry, Modification of the Electrochemical and Corrosion Behavior of Stainless steel with an Electroactive coating, Journal of Electrochemical Society, 132 (1985) 1022-1026. https://doi.org/10.1149/1.2114008
[6]. N. V. Krstajic et al., Corrosion protection of mild steel by polypyrrole coatings in acid sulfate solutions, Electrochimica Acta, 42 (1997) 1685-1691. https://doi.org/10.1016/S0013-4686(96)00313-1
[7]. G. Ruhi et al., Corrosion Resistant Polypyrrole/Flyash Composite Coatings Designed for Mild Steel Substrate, American Journal of Polymer Science, 5 (2015) 18-27. https://www.researchgate.net/publication/273576868_Corrosion_Resistant_PolypyrroleFlyash_Composite_Coatings_Designed_for_Mild_Steel_Substrate
[8]. H. N. T. Le et al., Corrosion protection and conducting polymers: polypyrrole films on iron, Electrochimica Acta, 46 (2001) 4259-4272. https://doi.org/10.1016/S0013-4686(01)00699-5
[9]. N. T. Dung, Trùng hợp điện hóa màng bảo vệ polypyrrole trực tiếp trên nền thép cacbon sử dụng salicylat làm ion đối, Tạp chí hóa học, 45 (2007) 18-23. http://vjs.ac.vn/index.php/vjchem/article/view/4704/4432
[10]. T. V. Tân, Polyme dẫn điện và những áp dụng thực tế, Vietsciences, 2007.
[11]. D. J. Yoon, Y. D. Kim, Synthesis and electrotheological behavior of sterically stabilized polypyrrole-silica-methylcallulose nanocomposite suspension, Journal of Colloid and Interface Science, 303 (2006) 573-578. http://doi.org/10.1016/j.jcis.2006.07.051
[12]. R. Gangopadhyay, A. De, Conducting Polymer Nanocomposites: A Brief Overview, Chemistry of Materials, 1 (2001) 608-622. https://doi.org/10.1021/cm990537f
[13]. W. G. Schmidt, K. Seino, Pyrrole (C4H4NH) and polypyrrole functionalized silicon surfaces calculated from first principles, Surface Review and Letters, 10 (2003) 221-226. https://doi.org/10.1142/S0218625X03004901
[14]. H. Shirakawa et al., Synthesis of electrically conducting organic polymers: halogen derivatives of polyacetylene, (CH)x, Journal of the Chemical Society-Chemical Communications, 16 (1977) 578-580. https://doi.org/10.1039/C39770000578
[15]. Q. Cheng et al., Electrorheological properties of new mesoporous material with conducting polypyrrole in mesoporous silica, Microporous and Mesoporous Materials, 94 (2006) 193-199. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2006.03.039
[16]. I. A. Rahman, V. Padavettan, Synthesis of Silica Nanoparticles by Sol-Gel: Size-Dependent Properties, Surface Modification, and Applications in Silica-Polymer Nanocomposites-A Review, Journal of Nanomaterials, 2012 (2012) 15. https://doi.org/10.1155/2012/132424
[17]. J. J. Chrusciel, L. Ślusarski, Synthesis of nano silica by the sol-gel method and its activity toward polymers, Materials Science, 21 (2003) 461-469. https://www.researchgate.net/publication/286656983_Synthesis_of_nanosilica_by_the_sol-gel_method_and_its_activity_toward_polymers
[18]. K. R. Martin, The chemistry of silica and its potential health benefits, Journal of Nutrition, health & aging, 11 (2007) 94-97. https://www.researchgate.net/publication/6392416_The_chemistry_of_silica_and_its_potential_health_benefits
[19]. Q. Cheng et al., Synthesis and characterization of new mesoporous material with conducting polypyrrole confined in mesoporous silica, Materials Chemistry and Physics, 98 (2006) 504-508, https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2005.09.074
[20]. L. Ruangchuay, J. Schwank, A. Sirivat, Surface degradation of α-naphthalene sulfonate-doped polypyrrole during XPS characterization, Applied Surface Science, 199 (2002) 128-137. https://doi.org/10.1016/S0169-4332(02)00564-0
[21]. C. Malitesta et al., New findings on polypyrrole chemical structure by XPS coupled to chemical derivatization labelling, Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 76 (1995) 629-634. https://doi.org/10.1016/0368-2048(95)02438-7

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê