Xây dựng chương trình tính toán kiểm nghiệm khoảng cách hãm toa xe khách vận dụng trên đường sắt Việt Nam

  • Phạm Lê Tiến

    Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Đức Toàn

    Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: phamletien@utc.edu.vn
Từ khóa: Chương trình tính toán, khoảng cách hãm, toa xe khách.

Tóm tắt

Trong khai thác đường sắt, khi sản xuất mới hoặc cải tạo toa xe, đoàn tàu sử dụng hãm gió ép phải đảm bảo khoảng cách hãm khi dừng, quy định không quá 800 m với khổ đường 1000 mm. Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết tính khoảng cách hãm đoàn tàu, toa xe theo phương pháp giải tích với cách tính tích phân và cách tính phân đoạn, từ đó xây dựng chương trình tính toán kiểm nghiệm khoảng cách hãm toa xe khách sử dụng trên đường sắt Việt Nam trên cơ sở ngôn ngữ lập trình VBA. Kết quả tính toán cho thấy, cách tính tích phân phù hợp hơn và có thể ứng dụng chương trình tính toán đã thiết lập để kiểm nghiệm khoảng cách hãm toa xe sử dụng trên Đường sắt Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

[1]. Tiêu chuẩn Quốc gia, Phương tiện giao thông đường sắt - Toa xe - Yêu cầu thiết kế, TCVN 9983:2013.
[2]. Quy trình chạy tàu và công tác dồn đường sắt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, 2018.
[3]. Nguyễn Văn Chuyên, Vũ Duy Lộc, Khuất Tất Nhưỡng, Kiều Duy Sức, Hãm đoàn tàu, Trường Đại học Giao thông vận tải, Hà Nội, 1996.
[4]. Nguyễn Văn Chuyên, Sức kéo đoàn tầu, Trường Đại học Giao thông vận tải, Hà Nội, 2001.
[5]. Qui trình tính toán sức kéo đoàn tàu đường sắt - Bộ GTVT, 1985.
[6]. Khuất Tất Nhưỡng, Hãm đoàn tàu, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, 1997.
[7]. Bộ môn Toa xe, Sổ tay kỹ thuật toa xe - Tập 1, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, 1985.
[8]. Phan Tự Hướng, Lập trình VBA trong Excel, NXB Thống kê, Hà Nội, 2009.
[9]. CV số 1006/VTSG-ĐMTX, Tác nghiệp kỹ thuật toa xe hành lý lắp giá chuyển hướng GAK2, Tổng công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, 2020.
[10]. В.Р. Асадченко, Автоматические тормоза подвижного состава железнодорожного транспорта, Mockba, 2002.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
26/11/2020
Nhận bài sửa
14/12/2020
Chấp nhận đăng
15/12/2020
Xuất bản
28/12/2020
Chuyên mục
Công trình khoa học