Nghiên cứu ảnh hưởng của bột đá đến các đặc trưng cơ học của bê tông sử dụng cát mịn phối trộn cát nghiền trong xây dựng cầu

  • Nguyễn Đức Dũng

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Duy Tiến

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Thái Khắc Chiến

    Trường Đại học Giao thông vận tải, Số 3 Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: nguyenducdung@utc.edu.vn
Từ khóa: hàm lượng bột đá, bê tông, cát mịn, cát nghiền.

Tóm tắt

Cát nghiền chứa một lượng lớn các hạt có kích thước nhỏ hơn 0,075mm gọi là bột đá. Hàm lượng bột đá trong cát nghiền có ảnh hưởng trực tiếp đến các tính chất cơ học của bê tông. Một lượng vừa đủ bột đá có tác dụng tích cực lấp đầy các lỗ rỗng giữa các hạt cốt liệu và các hạt xi măng làm cường độ của bê tông tăng lên, nhưng hàm lượng bột đá vượt quá giá trị giới hạn thì cường độ có xu hướng giảm. Do đó, việc xác định hàm lượng bột đá thích hợp trong các cấp phối bê tông có sử dụng cát nghiền là rất cần thiết. Trong nội dung bài báo này, chúng tôi trình bày các kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên các mẫu bê tông có sử dụng cát nghiền (CN) từ đá Andesite phối trộn với cát mịn (CM) khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo tỉ lệ CN/CM=60/40 và hàm lượng bột đá thay đổi từ 2% đến 7%. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cấp phối bê tông có giá trị cường độ chịu nén, cường độ chịu kéo khi uốn, cường độ ép chẻ và mô đun đàn hồi lớn nhất khi hàm lượng bột đá trong cát nghiền là 3,5%.

Tài liệu tham khảo

[1]. Hồ sơ dự án xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam gói thầu J1 - cầu Bình Khánh thành phố Hồ Chí Minh, 2016.
[2]. A. Nadimalla, S.A. Masjuki, S.A. Saad, E. Lee Woen, S. Maisarah Ali, The Impact of Manufactured Sand (M-Sand) as Partially and Fully Replacement of Fine Aggregate in Concrete, Advances in Science Technology and Engineering Systems Journal, 5 (2020) 302-306. https://doi.org/10.25046/aj050138
[3]. K. Marar, T. Celik, Effects of crushed stone dust on some properties of concrete, Cement and Concrete Research, 26 (1996) 1121-1130. https://doi.org/10.1016/0008-8846(96)00078-6
[4]. A.E. Ahmed, A.A. El-Kourd, Properties of Concrete Incorporating Natural and Crushed Stone Very Fine Sand, ACI Materials Journal, 86 (1989) 417-424.
[5]. N.S. Ahn, W.D. Fowler, an experimental study on the guidelines for using higher contents of aggregate microfines in portland cement concrete, International center for aggregates research - Research Report ICAR 102-1F, 2001.
[6]. F. Li, Q. Zhu, G. Zhanfang, Study on Durability of Concrete with Machine-Made Sand Part II: Long-Term Carbonization, Applied Mechanics and Materials, 438 (2013) 10-14. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.438-439.10
[7]. Q.V. Vũ, Nghiên cứu một số cấp phối và tính chất chủ yếu của bê tông tự lèn dùng cát nghiền, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi và môi trường, 33 (2011) 112-116.
[8]. ASTM C33/C33M, Standard specifications for Concrete Aggregates, 2016.
[9]. AASHTO M6, Standard specifications Roads and Bridges, 2017.
[10]. ACI 211.4R-08, Guide for Selecting Proportions for High-Strength Concrete Using Portland Cement and Other Cementitious Materials, Reported by ACI Committee 211, 2008.
[11]. ACI 318-19, Building Code Requirements for Structural Concrete, Reported by ACI Committee 318, 2019.
[12]. TCVN 11823, Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế cầu đường bộ Việt Nam, 2017.
[13]. S.Ahmad, S. Shah, Structural properties of high strength concrete and its implications for precasting prestressed concrete, Prestressed Concrete Inst., 30 (1985) 92-119. https://doi.org/10.15554/pcij.11011985.92.119
[14]. R. L. Carrasquillo, A.H. Nilson, F.O. Slate, Properties of High Strength Concrete Subjected to Short-Term Loads, ACI JOURNAL, Proceedings , 78 (1981) 171-178.
[15]. ACI 363R-10, Report on High-Strength Concrete, Reported by ACI Committee 363, 2010.
[16]. CEB-FIP-2010, Fib Model Code for Concrete Structures, 2010.

Tải xuống

Chưa có dữ liệu thống kê
Nhận bài
14/07/2021
Nhận bài sửa
23/08/2021
Chấp nhận đăng
23/09/2021
Xuất bản
15/02/2022
Chuyên mục
Công trình khoa học