Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Trường Đại học Giao thông vận tải) là tạp chí khoa học công bố các kết quả nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải, bao gồm:

  • Xây dựng công trình giao thông
  • Kỹ thuật xây dựng
  • Kỹ thuật cơ khí
  • Kinh tế và khai thác vận tải
  • Quản lý xây dựng
  • Điện - Điện tử
  • Công nghệ thông tin
  • Môi trường và an toàn giao thông
  • Khoa học cơ bản

Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải luôn cam kết thực hiện công tác phản biện, đánh giá bài báo theo đúng tiêu chuẩn học thuật của tạp chí khoa học. Các bài viết phù hợp về nội dung và quy cách trình bày của tạp chí sau khi nộp sẽ được đánh giá phản biện kín 2 chiều bởi ít nhất 2 nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu.

Từ tháng 5 năm 2019 Tạp chí chuyển sang hình thức gửi bài, phản biện kín và xuất bản online theo tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi năm Tạp chí xuất bản định kỳ 3 số tiếng Anh và 6 số tiếng Việt với mã số ISSN 1859-2724, mã số e-ISSN: 2615-9554.

Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải thuộc: