Quay trở lại chi tiết bài báo Tích chập suy rộng với hàm trọng g(y) = sin ay đối với các phép biến đổi tích phân Fourier cosine và Fourier sine Tải xuống Tải xuống PDF