Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu các tồn tại trong quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía bắc giai đoạn 2010-2020 Tải xuống Tải xuống PDF