Quay trở lại chi tiết bài báo Biến đổi Fourier hàm suy rộng và nghiệm của phương trình đạo hàm riêng Tải xuống Tải xuống PDF