Quay trở lại chi tiết bài báo Performance assessment of gaussian process regression to predict the bond strength of FRP sheets to concrete Tải xuống Tải xuống PDF