Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu thực nghiệm mô đun độ cứng của đất nền dưới tác dụng của tải trọng lặp Tải xuống Tải xuống PDF