Quay trở lại chi tiết bài báo Phân tích đặc trưng ngẫu nhiên của tần số dao động riêng của ô tô với nhiều tham số ngẫu nhiên Tải xuống Tải xuống PDF