Quay trở lại chi tiết bài báo Xây dựng chương trình tính toán hợp lực đơn vị của đoàn tàu trên đường sắt Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF