Quay trở lại chi tiết bài báo An approximate formula to calculate the critical depth in circular culvert Tải xuống Tải xuống PDF