Quay trở lại chi tiết bài báo Development of ANN-based models to predict the bond strength of GFRP bars and concrete beams Tải xuống Tải xuống PDF