Quay trở lại chi tiết bài báo Xác định miền tần số dao động tự do của dầm có liên kết dị hướng bằng phương pháp thực nghiệm Tải xuống Tải xuống PDF