Quay trở lại chi tiết bài báo Xử lý tính suy biến trong phương pháp phần tử biên và ứng dụng cho dòng chảy Darcy qua môi trường vật liệu rỗng Tải xuống Tải xuống PDF