Quay trở lại chi tiết bài báo Tự động cảnh báo vượt quá vạch an toàn tại ga Metro Hà Nội sử dụng thảm điện tử mềm Tải xuống Tải xuống PDF