Quay trở lại chi tiết bài báo Đặc tính điều động tàu: một vài bổ sung cập nhật mới Tải xuống Tải xuống PDF