Quay trở lại chi tiết bài báo Thiết lập quy trình và chương trình thử nghiệm mỏi kéo thuần túy vật liệu kim loại trên máy thử nghiệm mỏi LFV 500-HH Tải xuống Tải xuống PDF