Quay trở lại chi tiết bài báo Ứng xử của cầu dầm hộp liên tục lắp ghép phân đoạn dưới tác dụng của tải trọng lệch tâm Tải xuống Tải xuống PDF