Quay trở lại chi tiết bài báo Áp dụng phương pháp trường pha để dự báo ứng xử chịu kéo khi uốn của bê tông xi măng rỗng Tải xuống Tải xuống PDF