Quay trở lại chi tiết bài báo Một vài ứng dụng của toán tử giả vi phân giải tích Tải xuống Tải xuống PDF