Quay trở lại chi tiết bài báo A study on the determination of the real-world driving characteristics of motorcycles in Hanoi Tải xuống Tải xuống PDF