Quay trở lại chi tiết bài báo Xây dựng công thức dự báo hệ số thấm của bê tông rỗng dựa trên định hướng dữ liệu Tải xuống Tải xuống PDF