Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu biện pháp tiêu năng dòng chảy trong thân cống dốc trên đường giao thông – biện pháp bố trí mố nhám gia cường trong thân cống Tải xuống Tải xuống PDF