Quay trở lại chi tiết bài báo Algebra of polynomials bounded on some strips Tải xuống Tải xuống PDF