Quay trở lại chi tiết bài báo Analysis of perturbes frictional contact problems Tải xuống Tải xuống PDF