1.
Nguyễn Thành Đồng. Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều sâu chôn thuốc nổ đến kích thước vùng phá hủy văng vật liệu rắn khi nổ lượng nổ tập trung. vn [Internet]. 1628960400 [cited 10tháng 122023];72(6):753-62. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/973