1.
Đỗ Xuân Q, Vũ Thị N. Phân tích tĩnh dầm trên nền đàn hồi có kể đến sự không tiếp xúc giữa dầm và nền sử dụng phần tử dầm - nền dị hướng. vn [Internet]. 1623690000 [cited 7tháng 122023];72(5):552-64. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/947