1.
Nguyễn Văn T, Tạ Duy H. Phân tích đặc trưng ngẫu nhiên của tần số dao động riêng của ô tô với nhiều tham số ngẫu nhiên. vn [Internet]. 1613322000 [cited 5tháng 122022];72(2):215-26. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/790