1.
Phạm Lê T, Nguyễn Đức T. Xây dựng chương trình tính toán kiểm nghiệm khoảng cách hãm toa xe khách vận dụng trên đường sắt Việt Nam . vn [Internet]. 1609088400 [cited 27tháng 112022];71(9):1094-106. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/714