1.
Đỗ Đức T, Vũ Văn H, Thân Đức N. Đánh giá ảnh hưởng của độ tin cậy các thiết bị kỹ thuật tới hiệu quả hoạt động của hệ thống vận tải đường sắt. vn [Internet]. 1603818000 [cited 27tháng 112022];71(8):956-72. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/664