1.
Phạm Văn P, Nguyễn Xuân H. Một nghiên cứu số về ảnh hưởng đặc trưng lớp kết dính tới sự làm việc của dầm thép cánh rộng chịu uốn gia cường GFRP . vn [Internet]. 1593277200 [cited 2tháng 102023];71(5):541-52. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/571