1.
Nguyễn Thu T, Trần Ngọc H, Phạm Huy K, Bùi Xuân C. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình kết tinh lưu huỳnh trong cấu trúc bê tông asphalt đến các chỉ tiêu Marshall . vn [Internet]. 1593277200 [cited 29tháng 112022];71(5):526-40. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/570