1.
Trần Văn K, Nguyễn Đức K. Ước lượng năng lượng thu hồi tại các trạm điện kéo dựa trên mô hình mạng công suất. vn [Internet]. 1587661200 [cited 2tháng 122022];71(3):196-09. Available from: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/491